Category Archives: Uncategorized

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2566) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (2566) ดูกิจกรรม สวพ. เพิ่มเติมได้ที่ [คลิก] วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “วิจัยสัญจร ครั้งที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment