logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

Author: admin

[vc_row][vc_column][vc_column_text] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาพรวมทั้งหมด [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text] เกณฑ์ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text] 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์       [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี (2560-2564)  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ  4.ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย 5. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/124) 6. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัย 7. ฐานข้อมูล สำหรับเผยแพร่บทความวิจัย https://www.tci-thaijo.org/index.php 8. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา http://roms.vru.ac.th/ 9. โปรแกรมระบบวารสารออนไลน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://joms.vru.ac.th/ 10.โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสำนักวิจัยและพัฒนา [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text] 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ – ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย – ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย – สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย – กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] 1.หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ 2.“คลินิกวิจัย” สำหรับให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 3.ห้องสมุด

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ระบบภายในของสถาบัน   ฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศนักวิจัย ระบบวาสารออนไลน์ ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสำนักวิจัยและพัฒนา [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] เอกสารประกอบการเบิกค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักฐานในการของบประมาณสนับสนุนจากงบกองทุนวิจัย หนังสือรับรองผลงานที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หนังสือแสดงสัดส่วนงานวิจัย บันทึกเบิกรางวัลการตีพิมพ์ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสื่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานสิทธิบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย พ.ศ.2553 ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจำคณะ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2548 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE