Author: rd


#ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอ ถึงวันที่ 17 กันยายน 64 เวลา 16.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วจ.65)
สามารถส่งข้อเสนอได้ที่
1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Management Information System (MIS) เว็บไซต์ https://rd.vru.ac.th/mis/
2. ส่งบันทึกข้อความและปริ้นเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ concept proposal จำนวน 12ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1QVTafGf9rZoYN1pINPybMLmCxi1Gx1O5?usp=sharing
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 (ชูศักดิ์)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cKq2vpnkzSoQLbx6A
เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูล https://line.me/R/ti/g/wwnp0xcBAy
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
https://nriis.go.th/https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยด้านสังคมสูงวัยของ วช. โปรแกรม 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และกรอบการวิจัย VRU
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/zdbnVatH7jKzD1u88
พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับฟังการพิพากษ์โจทย์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทางอีเมล rdi_researchsection ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 061-8899123 (ชูศักดิ์)
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)
พบกับเทรนด์นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ที่เปิดรับสมัครในปีนี้
1. นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา
2. นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม
3. นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข
โดยเสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ
สมัครได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
ทาง https://mis.nia.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทาง https://social.nia.or.th/2021/city65/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “พัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม”
โดยวิทยากร: ดร. อำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/FzA5JmeESDuTddxP8
บัดนี้ – วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/3PiuMrm4aCRM4Jsh7
(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)
สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) ทาง Facebook สกสว.
เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีอวกาศสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตร ในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30-11.45 น. ผ่านทาง WEBEX ได้ที่ลิ้งนี้ https://gistda.webex.com/gistda/j.php…
ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1mm2UPuFTec1UHuc8mpMN…/edit…
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cKq2vpnkzSoQLbx6A
เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข้อมูล https://line.me/R/ti/g/wwnp0xcBAy
เปิดรับบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ดูรายละเอียดได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom)
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 http://spucon.spu.ac.th
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/index.html
อเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากร
เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Hatyai National and International Conference ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/index.html
ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เเละบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup” ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยมีอาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้
ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินตามคำรับรองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
โดยมี ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายชูศักดิ์ ขันธชาติ เจ้าหน้าที่วิจัย และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม “ระดมความคิดเพื่อพัฒนาแผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดงานในครั้งนี้
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ณ SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
พร้อมด้วยผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัย นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565 – นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคที่เชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์