Author: rd

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน
“วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15”
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ Submission Online ได้ที่ 

https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index
“NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม” เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563
 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1m38LtaRakUTgwTaEs1sRs6F2RKUyn0Xq

ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ “Innovation of development administration for overcoming the national crisis” ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/
ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย’ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Technology and Innovation for Health“ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/?lang=en
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในยุคการพลิกฝันทางการศึกษา) ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 หรือ Sci-tech 2020 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://bit.ly/2GQ8HbX
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย และนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศ (Thailand-Driven Research & Innovation) ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to make A CHANGE) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th/
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020

ประชาสัมพันธ์ วารสาร

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

วันที่ 7 มกราคม 2563 ผศ.ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปกลุ่มธุรกิจเขียนโครงการ Flagship ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันนี้ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมสรุปแนวทาง ความชัดเจนของโจทย์วิจัยโครงการ Flagship ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
วันที่ 10 มกราคม 2563 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ณ โรงแรมเอบิน่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ม.ค.2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563 ณ เพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 23-24 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ “จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาและชุดข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่มสาขาและกิจกรรมจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ของกลุ่มคณะ/กลุ่มสาขา” ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานประชุมเตรียมและวางแผนการลงพื้นที่ของคณะกรรมการดำเนินงานทั้งจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ตามแผนงานยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การนำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และ ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรร และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2564
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา