แบบฟอร์มกองทุนวิจัย

1. ขอส่งรายงานการวิจัย เพื่อปิดโครงการ

2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

3. ขอเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย และการส่งรายงานการวิจัย

4. ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และ ขอเบิกเงินการเผยแพร่บทความวิจัย